Biegganjunážat

Skolan har under ett antal år haft ett samnordiskt utvecklingsprojekt ”Oarjehieibma”. Under den projekttiden har vi tagit fram moduler för riktade utbildningsveckor för ungdomar och andra intresserade inom speciella områden inom renskötseln. Projektet ”Biegganjunážat” skall under perioden 2015-2018 realisera den tänkta utbildningssatsningen. Tillsammans är det nio (9) utbildningsveckor som skall genomföras, tre på svensksida, tre på norsk sida och tre på finsk sida. Därutöver har vi utbytesveckor för eleverna under senare delen av projekttiden.

Motivering för projektet: I dagsläget finns det renskötselutbildning i fyra olika länder: Finland, Sverige, Norge och Ryssland. Varje land har sin egen studieplan, eget språk och egna studiemetoder. Utmaningarna inom renskötseln är dock likartade oberoende av vilket land det handlar om. Det finns också mycket som är gemensamt i länderna, så som användning av marken, klimatförändringar, rovdjur, rennäringens ekonomi och traditionellkunskap samt nyttjande av ny teknik.

Projektets huvudsakliga mål (sammanfattning): Biegganjunážat-projektet skall i praktiken pröva och över huvudtaget erbjuda Sápmi gränsöverskridande undervisning i form av undervisningsmoduler för studerande på rennäringsskolorna i Sverige, Norge och Finland på så sätt att samarbetet mellan rennäringsskolorna efter projektet fortsätter och effektiviseras på ett naturligt sätt. Samtidigt stiftar unga renskötare bekantskap med varandra och får aktuell högkvalitativ undervisning om rennäring på det arktiska området och lösningsalternativ för nuvarande utmaningar i den samiska rennäringen

Biegganjunážat är ett Interreg-projekt (Interreg Nord). De deltagande utbildningsinstitutionerna är Sámij åhpadusguovdásj, Bokenskolan (svensk sida), Sámi joatkkaskuvla och boazodoalloskuvla (norsk sida) samt Sámi oahppoguovddáš (finsk sida). Projektet finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF),  Länsstyrelsen i BD-län, IR-medel på norsk sida, Lapplands förbund (finsk sida) samt de deltagande skolorna.

interreg_Nord_SV_RGB

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje