mat matprojekt

Samiskt Mat & Kompetenscentrum

 

Projektverksamhet

Sámij åhpadusguovdásj bedriver en rad olika utvecklingsprojekt, oftast finansierade som EU-projekt. Lär mer om projekten längre ner på sidan!

 

Pågående projekt:

Projekt där finansiering söks:


 Mer info om pågående projekt

Giellaj hilá

Sámij åhpadusguovdásj har ansökt och beviljats ge ut en andra utgåva av Giellaj hilá. Boken finns tryckt och till försäljning på skolan. Vi har även gjort en del nyinspelningar av stycken och glosor. En enklare web-sida kommer att färdigställas. Projektet avslutas under december 2015.

Sydsamiskt läromedelsprojekt

Skolan har fått medel av utbildningsdepartementet för att utveckla läromedel för vuxna i sydsamiska. Projektet beräknas vara färdigt våren 2016.

Lulesamisk ordbok

Projektet som ta fram en slutlig version av lulesamisk ordbok. Tidigare har en arbetsversion tagits fram. Projektet är finansierat av Jokkmokks samt Gällivare kommun (minoritetsspråkmedel), Sametingets Kulturråd, Sameskolstyrelsen samt Samernas utbildningscentrum. Olavi Korhonen är anställd för själva arbetet.

Biegganjunážat

Skolan har under ett antal år haft ett samnordiskt utvecklingsprojekt ”Oarjehieibma”. Under den projekttiden har vi tagit fram moduler för riktade utbildningsveckor för ungdomar och andra intresserade inom speciella områden inom renskötseln. Projektet ”Biegganjunážat” skall under perioden 2015-2018 realisera den tänkta utbildningssatsningen. Tillsammans är det nio (9) utbildningsveckor som skall genomföras, tre på svensksida, tre på norsk sida och tre på finsk sida. Därutöver har vi utbytesveckor för eleverna under senare delen av projekttiden.

Motivering för projektet: I dagsläget finns det renskötselutbildning i fyra olika länder: Finland, Sverige, Norge och Ryssland. Varje land har sin egen studieplan, eget språk och egna studiemetoder. Utmaningarna inom renskötseln är dock likartade oberoende av vilket land det handlar om. Det finns också mycket som är gemensamt i länderna, så som användning av marken, klimatförändringar, rovdjur, rennäringens ekonomi och traditionellkunskap samt nyttjande av ny teknik.

Projektets huvudsakliga mål (sammanfattning): Biegganjunážat-projektet skall i praktiken pröva och över huvudtaget erbjuda Sápmi gränsöverskridande undervisning i form av undervisningsmoduler för studerande på rennäringsskolorna i Sverige, Norge och Finland på så sätt att samarbetet mellan rennäringsskolorna efter projektet fortsätter och effektiviseras på ett naturligt sätt. Samtidigt stiftar unga renskötare bekantskap med varandra och får aktuell högkvalitativ undervisning om rennäring på det arktiska området och lösningsalternativ för nuvarande utmaningar i den samiska rennäringen

Biegganjunážat är ett Interreg-projekt (Interreg Nord). De deltagande utbildningsinstitutionerna är Sámij åhpadusguovdásj, Bokenskolan (svensk sida), Sámi joatkkaskuvla och boazodoalloskuvla (norsk sida) samt Sámi oahppoguovddáš (finsk sida). Projektet finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF),  Länsstyrelsen i BD-län, IR-medel på norsk sida, Lapplands förbund (finsk sida) samt de deltagande skolorna.interreg_Nord_SV_RGB

Vill Ni veta mer om projektet kontakta gärna Roland Harnesk, (e.mail: roland.harnesk(a)samernas.se, tel: +46971 44004


Mer info om sökta projekt

Bok om samisk skolhistoria

Samernas har ansökt om finansiering från Sametingets Kulturråd med flera för att kunna ta fram del 1 av en bok om Samisk Skolhistoria på svensk sida. Tidigare har 3 böcker utgivits på norsk sida. Projektet planeras genomföras tillsammans med finsk sida som ett Interreg-projekt. Budgeten för bok 1 på svensk sida beräknas till 780 000 SEK. Totalt planeras 2 böcker på svensk sida.

Centrum för innovativa och kreativa samiska näringar och samisk kultur

Behovet av att stärka de samiska näringarna är stort. Samiska näringsutövare är i många fall mångsysslare med olika ben i sitt företagande. Det samiska samhället är i stort behov av ett starkt samiskt lärcentra med infrastruktur för kunskaps- och kompetensutveckling. Med den traditionella kunskapen som grund i skapandet av kreativa näringar ges nya möjligheter till sysselsättningar i det samiska området. Genom samverkan med den akademiska miljön skapas ytterligare förutsättningarna för denna utveckling. Kopplingen mellan traditionell kunskap och akademi är en förutsättning för en långsiktig uppbyggnad av ett samiskt lärcentra. En samisk forskningsmiljö är en naturlig del av lärcentrat.  Hela denna process måste ske inom ramen för ett samiskt tankesätt och utifrån ett urfolksperspektiv. Projektet ska som viktigaste uppgift utveckla och stärka ett samiskt lärcentra till nytta för det samiska samhället. Det samiska näringslivet och den akademiska miljön blir viktiga grundstenar i lärcentrat. Projektet ska göra en översyn av den fysiska miljön och kunna presentera en modell för hur lärcentrats lokaler ska kunna se ut för att korrespondera mot de krav som ställs från det omgivande inkl samiska samhället. Projektet ska vidare genomföra en rad olika aktiviteter mot samiska entrepenörer i form av kurser, workshops, seminarier inom olika områden.


Mer info om avslutade projekt:

Samisk Mat & Kompetenscentrum

Sámij åhpadusguovdásj, Jåhkåmåhkke (Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk) har haft förmånen att genomföra ett två årigt projekt,Samiskt mat och kompetenscentrum april 2013-januari 2015. Projektet finansierades av Jordbruksverket och Sametinget och fokuserade på frågor om kunskap, rådgivning, utvecklingsarbete, utbildning, seminarier, studieresor och erfarenhetsutbyte kring småskaligt mathantverk.

För att stärka den samiska matkulturens ställning är det nödvändigt med en vitalisering av samisk matkultur så att den kan bevaras och utvecklas för framtiden. Detta arbete upparbetas med praktisk och teoretisk kunskapsöverföring, tillsammans med den samiska befolkningen och branschkunniga livsmedelshantverkare. Stor vikt kommer att läggas på småskaliga ekologiskt och socialt hållbara lösningar. Projektet samarbetade med Renlycka, Njalle – rihpestibie & Slowfood Sápmi.

Samiska köket

Projektet ska främst genomföra kompetensutvecklingsmoduler för samiska matföretagare och restaurangfolk. projektledare Greta huuva. 1,93 milj kr är bevljat av Jordbruksverket. projektet pågår under tiden sept 2010 – sept 2012.

Lärlingsutbildning inom duodji

Projektet är en förstudie som ska planera för en hantverkslärlingsutbildning inom duodji samt andra yrken. Projektledare är Katarina Pirak Sikku. Inom projektet ska ett samiskt gesäll samt mästarbrev tas fram.

Förstudien som är 6 månader med start maj 2010 ska kartlägga och inventera befintliga företag inom mat- och livsmedelsbranchen inom Sápmi. Projektet ska vidare förutsättningarna att etablera en samisk matakademi i Sápmi. Behov av kompetens- och utvecklingsinsatser ska inventeras och identifieras. Förslag på kriterier för samiskt mathantverk, den samiska måltiden och det samiska köket ksa tas fram. Behovet av dokumentation av traditionella tillagningsmetoder skakartläggas mm. Finansiärer är Jokkmokks kommun med bygdemedel samt EU:s lantbruksprogram. Budgeten är 500 000kr. Projektledare Gretha Huuva. Projektmedarbetare Anna Sarri samt Eva Helleberg.

Bok om skolans historia

Lennart Wallmark var skolans förste rektor under tiden 1942 – 1972. Detta var en viktig tid i den samiska samhällsutvecklingen. Riksorganisationerna Same Ätnam och SSR bildades och skolan hade en viktig roll i denna process. Skolan bidrog även i bildandet av museet i Jokkmokk, som sedan utvecklades till Ájtte. Lennart Wallmark har sparat en mängd olika dokument och bilder från denna viktiga epok. Den planerade boken vill berätta om detta för äldre och yngre. Boken planeras vara klar i maj 2004. Finansiärer är Samernas utbildningscentrum, Jokkmokks Kommun, Samiska minnesfonden, Same Ätnam och Längmanska kulturfonden. Budgeten är på 125 000kr.

Bredvidläsningsmaterial – digitalt läromedel

Projektets syfte är att producera läromedel i nord- samt lulesamiska i form av läsböcker etc. Det är stort behov av bredvisläsningsmaterial på samiska som är anpassat för vuxna som vill lära sig samiska. Det är även behov att ta fram olika häften inom olika områden som beskriver saker och trad kunskap på samiska. Projektet söker finansiering av EU Sápmi MÅL 1, nationell finansiering söks av Sametingets Kulturråd.

Förebyggande alkohol/drogprojekt (förprojekt)

Skolan har beviljats förstudiemedel av Sametingets Kulturråd. Förstudien ska ta fram en projektplan, budget samt finansieringsplan för ett förebyggande alkholprojekt. Planerad start om finansiering beviljas är 1 april 2006. Prel aktiviteter i projektet är seminarier på olika orter i Norrbotten. Prel målgrupp är samebyar och sameföreningar i Norrbotten.

Konstprojektet – steg 1

Samernas utbildningscentrum har sedan starten 1942 fått en rad olika konstföremål. Det är ett stort behov av att inventera denna samling för att den dels ska bevaras samt dokumentera inför framtiden. En utställning planeras inför marknaden 2005. Finansiering är beviljad av Jokkmokks kommun, AF Kultur samt Sametingets kulturråd. Budgeten är på 40 000kr.

Konstutställning – steg 2

Samernas utbildningscentrum söker finansiering till att anordna en konstutställning under Jokkmokks vintermarknad 2005 för att visa upp skolans konstsamling. Finansiering är sökt hos Jokkmokks kommun samt Sparbanken Nords näringslivsstiftelse.

Luondu – Naturlinje

Samernas utbildningscentrum har beviljats delfinansiering hos Jokkmokks Kommun (bygdemedel) med 300 000kr för att kunna starta Linje Sápmi. Övriga finansiärer är skolan själv.

Mijá Viessom 

Mijjien Giele

Målsättningen med projektet är att engagera ungdomar att använda sig av sydsamiskan mer och använda samiskan muntligt. Projektet ska skapa en vilja hos ungdomen att ta tillbaka sitt språk. Ett annat mål är att skapa fler kontakter mellan sydsamiska ungdomar. Aktiviteter är 3 träffar årligen i form av språkbad. Tidsram är jan 2005 – dec 2006. Samernas delfinansierar projektet med 10 000kr. Sáminuorra är projektägare.

Nomadic Communications Lab

Huvudsökare är Luleå tekniska universitet. Projektet har koppling till projektet SNC (Sámi Network Connectivity) som är helfinansierat genom Vinovas program ”Nya kommunikationsnät” med 3,8 milj kr. SNC avlönar forskare och doktorander verksamma på universitetet. Projektet Nomatic Communications Lab ska sprida potentialer som finns i forskningsprojektet SNC till inlandet och projektet är därför lokaliserat till två orter, Jokkmokk och Luleå. Planerad projektledare är Maria Udén, forskare vid Institutionen för Arbetsvetenskap, LTU. Aktiviteter är testverksamhet i fält (fjällmiljö), utbildning konferenser mm. Projektet har en budget på 5 479 555 kr. Samernas utbildningscentrum delfinansierar med 71 000kr i eget arbete. Jokkmokks kommun har beviljat bygdemedel med 500 000kr. 3,4 milj kr söks ur EUs strukjturfonder.

Renforskardagar 2008

Skolan ska i samverkan med SLU, SSR samt Renägarförbundet genomföra ett samiskt renforskarseminarie under våren 2008. Samefonden har beviljat finansiering med 216 050kr. Skolans Rennäringselever ska i sin utbildning planera seminariet.

Sábmá – Samiskt Språkutvecklingsprojekt 

Sámástit – Att använda det samiska språket

SameNet – Samiskt medborgarnät            

Samernas utbildningscentrum har fått finansiering ett samnordiskt EU Interreg-projekt med syfte att utveckla SameNet till ett samiskt medborgarnät. Projektet är delfinansierat av Länsstyrelsen i Norrbotten samt Jämtland, Länsstyrelsen i Lappi Län i Finland samt Sametingets Kulturråd. Tidsplan sept 2005 – dec 2007

Samiskt KunskapsCentrum

Projektet är en samverkan mellan  Samernas utbildningscentrum, Ájtte och Jokkmokks Kommun med syfte att göra en projekttering och ta fram ett antal idéskisser kring hur en fysisk samverkansmiljö kan se ut i området kring skolan samt Ájtte. Jokkmokks kommun delfinansierar med bygdemedel (420 000kr). Övriga finansiärer är Samernas utbildningscentrum samt Ájtte.

Samnordiskt rennäringsutbildningsprojekt 

Sydsamiskt kompetenscentra i nya slakttekniker (Idre sameby)  

Utarbetande av utbildningspaket för lärare

Vielges Balges – Vit Väg

Skolan söker ett förebyggande alkohol-projekt. Skolan vill som folkbildare påverka attityder och utbilda människor kring alkoholens verkningar. Projektet ska öka den psykiska, fysiska hälsan, öka medvetenheten hos den enskilde kring alkohol-frågan, finna verktyg att hjälpa arbetskamrater, kollegor och familjemedlemmar, bidra till att handlingsplaner tas fram i samebyarna och sameföreningarna mm. Nationell finansiering söks hos Länsstyrelsen samt Landstinget i Västerbotten samt Norrbotten, Folkhälsoinstitutet, Alhoholkommitén, Sametingets Kulturråd, Luleå stift, samt kommunerna i Norrbotten samt Västerbotten. Delfinansiering söks även från EU Sápmi MÅL 1. Budgeten är på 1,67 milj kr och tidsramen juni 2006 – juni 2007

 

Språkstudier

Språkstudier

Slöjdlinjen

Slöjdlinjen

Rennäringslinje

Rennäringslinje

Projekt

Projekt